Jdi na obsah Jdi na menu
 


Latinské věty

29. 6. 2009

 

Zde budou přibývat některé latinské věty a slova, které nejsou tak všední. Dále bude následovat text s výrazy, které jsou více či méně mezi lidmi rozšířené (například moudra, zvolání atd.)

 

Co mám dělat?  -  Quid faciam?

Nevím. – Nescio.

Přátelství musí  být pěstováno, protože se bez něho nedá žít.

                                            Amicitia colenda est, cum sine eä vivi nön posit.

Ačkoli mohl, nechtěl.  – Cum posset, nöluit.

Já mluvím, kdežto ty mlčíš. – Ego loquor, cum tü taceäs.

Kdybys mlčel, zůstal bys filosofem. – Si tacuissës, philosophus mänsissës.

Malou cenu mají venku zbraně, není li rozvaha doma.

                                                  Parvi sunt arma foris, nisi est cönsilium domi.

Nikdo není tak starý, aby si myslel, že nemůže žít ještě jeden rok.

                               Nëmö est tam senex, qui së annum non putet vivere posse.

Bojím se, že nepřijdeš. – Timeö, në nön veniäs.

Přicházím, abych tě viděl. – Veniö, ut të videam.

Přeji si, abys žil. – Optö, ut, viväs.

Co bude, po tom nnepátrej. – Quid sit futurum, në quareäs.

Nepochybuji, že řeč měla vždy velkou moc. – 

                                    Nön dubitö, quin habuerit vim magnam semper örätiö.

Záleží na tom, jak žiješ, ne jak dlouho. - Quam bene viväs, nön quam diu.

Všichni sloužíme, abychom mohli být svobodní.

                                                            Omnës servimus, ut liberi esse possimus.

Co mám dělat? – Quid faciam?

Nevím, co mám dělat. – Nesciö, quid fasciam.

Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. – Veni, vidi, vici.

Lidé spravedliví se nebojí soudce. – Homines iusti iudicem non timent.

Kdo může pochybovat? – Quis potest dubitäre?

Nikdo nemůže pochybovat. – Nëmö potest dubitäre.

 

 

 

 

Zde jsou věty, které jsem posháněl, kde se dalo. (Zatím bez úpravy.)

 

 

A posse ad esse - Od možného k jsoucímu

Semper sunt plura deteriora bonis - Vždycky je horšího víc, než dobrého

Amicus est tamquam alter ego - Přítel je jako druhé já

Non scholae, sed vitae discimus - Neučíme se pro školu, ale pro život

Nun multa, sed multum - Ne mnohé, ale mnoho

Nomen nescio - Jméno neznám (zkratka = N.N.)

Historia magistra vitae - Dějiny jsou učitelkou života

  Sub conservatione formae specifical salva anima - Zachováním zvláštní podoby bývá  duše zachována (Raymond Lully)
  Agressi sunt mare tenebrarum, quid in eo esset exploraturi - 
                Zaútočili na moře temnot, aby zkoumali, co v něm lze prozkoumat
   Impia tortorum longas hic turba furores sanguinis innocui, non satiata, aluit. Sospite nunc patria, fracto nunc funeris antro, mors ubi dira fuit vita salusque patent.
    Dlouho zde řádila bezbožná cháska trýznitelů, nemohoucí se dosytit nevinné krve. Dnes, 
když je vlast v bezpečí, a sluj záhuby rozbořena,tam, kde byla hrozná smrt, vládne život
a blaho
  Nemo me impune lacessit - Nikdo mne neurazí beztrestně
  Dicebant mihi sodales, si sepulchrum amicae visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas
  Říkali mi druhové, že navštívím-li hrob své milé, mým strastem se trochu uleví (Ibn Zijád)
  Mortuus est dei filius; credible est quia ineptum ets; et sepultus resurrexit; certum est quia impossibile est
  Zemřel syn boží; je to neuvěřitelné, neboť je to nemožné; a pohřbený vstal z mrtvých; je to jisté, neboť je to nemožné

 

 

Noli illegitimi carborundum - nenechte se od těch parchantů rozdrtit
Ghnóthi seauton -
poznej sám sebe
In vino veritas - ve víně je pravda
In omnia paratus -
připraven na vše
Laxamentum -
úleva
Homo homini lupus -
člověk člověku vlkem
Breve et irreparabile tempus omnibus est vitae -
Krátký a nenávratný je pro všechny života čas (Vergilius)
In maxima fortuna, minima licentia est -
Nejvyšší postavení skýtá nejméně volnosti
Sacra populi lingua est -
hlas lidu je posvátný (Seneca sen.)
De omnibus dubitantum -
o všem pochybuj
Pistula non erubescit - dopis se nečervená
Pulvis es et in pulverem reverteris - prach jsi a v prach se obrátíš
Quae facta sunt, non possunt mutari - co se stalo, nelze změnit
Cum cecidero, surgam - kdykoli upadnu, vstanu
Levis sit tibi terra - nechť je ti země lehká
Hominem te esse, memento - pamatuj, že jsi člověk
Spes non confunditur - naději nelze zničit
Fide, sed cuifidas, vide - důvěřuj, ale dívej se, komu
Mors quid est? Aut finis aut transitus? - Co je smrt? Konec nebo přechod?
Uti, non abuti - užít, ne zneužít

Ab imo pectore. Z celého srdce.

Acta est fabula! Hra skončila!

Ad augusta per angusta! Přes obtíže ke slávě!

Alea iacta est Kostky jsou vrženy.

Audaces fortuna iuvat. Odvážnému štěstí přeje.

Auri sacra fames! Prokletý po zlatě hlade!

Aut Caesar, aut nihil! Buď César, nebo nic!

Ave Caesar, lucratori te salutant! Buď zdráv Cézare, po bohatství toužící tě zdraví!

Beati pauperes spiritu. Blahoslavení chudí duchem.

Carpe diem. Užij dne.

Contraria Contrariis Curantur! Protiklad budiž vyléčen protikladem!

Cogito, ergo sum. Myslím, tedy jsem

De facto Ve skutečnosti

Delenda Carthago Kartágo je nutno zničit.

Diem perdidi Ztratil jsem den

Dignus est intrare Kdo je hoden nechť vstoupí.

Divide et impera Rozděl a panuj

Donec eris felix, multos numerabis amicos. Dokud ti štěstí bude přát, budeš přátel mít mnoho.

Dulce et decorum est pro patria mori. Je sladké a spravné zemřít za vlast.

Errare humanum est Chybovati je lidské.

Exegi monumentum aere perennius. Dokončil jsem pomník, trvalejší než bronz.

Felix qui potuit rerum cognoscere causas Šťastný, kdo mohl poznat příčinu věcí (událostí, skutečností, dějů)

Fluctuat nec mergitur Zmítaná vlnami, přesto nepotopená

Illico presto! Okamžitě a rychle!

Ipso facto Tím pádem

Ira furor brevis est. Hněv je krátká zuřivost

Ita diis placuit! Jak se bohům zlíbilo!

Ita est! Tak jest!

Maior e longinquo reverentia Na dálku se vzdává větší úcta.

Morituri te salutant! Na smrt jdoucí tě zdraví!

Nihil conveniens ad decretis eius! Nic vhodného k jeho rozhodnutí!

Non licet omnibus adire Corinthum Ne každý může pobýt v Korintu

Non omnia possumus omnes! Ne všichni můžeme všechno!

Nunc est bibendum Nyní je třeba pít.

O fortunatos nimum, sua si bona norint, agricolas. Jak jsou rolníci šťastni, když vlastní výhody znají

Ó tempora, ó mores! Ach časy, ach mravy!

Panem et circenses Chléb a hry

Plaudite, cives! Tleskejte, občané!

Quid novi? Co je nového?

Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando? Kdo, co, kde, za čí pomoci, proč, jak, kdy?

Quo vadis? Kam kráčíš?

Quod Erat Demonstrandum Což mělo býti dokázáno

Quomodo vales? Jak se máš?

Quot capita, tot sensus! Kolik hlav, tolik názorů!

Quousque tandem? Kdy to skončí?

Redde Caesari quae sunt Caesaris. Vrátíme Caesarovi co je Caesarovo.

Si vis pacem ... Chceš-li mír ...

Sic transit gloria mundi! Tak pomíjí sláva světa!

Signa inferre! Praege! Concursu! Ad gladios! Infestis pilis! Do útoku! Vpřed! Na zteč! Taste meče! Vztyčte kopí!

Sol lucet omnibus. Slunce svítí pro všechny.

Veni, vidi, vici. Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem.

Video meliora proboque deteriora sequor Vidím dobro, schvaluji je, avšak sleduji zlo.

Citius, altius, fortius rychleji, silněji, výše (heslo Olympijských her)

Odi et amo… Nenávidím a miluji

Pax vobiscum! Pokoj s vámi!

Heuréka! Našel jsem!

Vini, vidi , fugy Přišel jsem, viděl jsem, utekl jsem…

Lex mortis omnium legum est certissima Zákon smrti je ze všech zákonů nejjistější

Dum spiro, spero pokud dýchám, doufám

Valetudo maximum donum Zdraví je největším darem

Per aspera ad astra Po tvrdé cestě ke hvězdám

Memento morti Pamatuj na smrt

In artiuculo mortis v okamžiku smrti

Hoc volo,sic infeo, sit pro katione voluntas!-Toto je má vůle, toto je můj rozkaz a důvodem budiž mé chtění!

De omnibus dubitantum.-O všem pochybuj!

Ničil est tam mobila quam feminarum voluntas , ničil est tam vagum.-Nic není tak vrtkavé, nic není tak nestálé, jako chtění žen.

Brevis esse lahodo, obscurus fio.-Usiluji o stručnost a stávám se nesrozumitelným (Horatius)

Audiatur et altera pars.-Budiž slyšena i druhá strana.

Pistula non erubescit.-Dopis se nečervená.

Esprit de escalier.-Důvtip na schodech.

Post hoc, ergo propter hoc.-Po tom, tedy proto.

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Chyby

(Milan, 3. 3. 2021 0:36)

Dobry den, hezke a inspirativni stranky, mate tu vsak nekolik preklepu, ktere mohou cloveka zacinajiciho s latinou svest na zcesti..napr.Pistula ma byt Epistula, nićil/nihil etc..

Se srdecnym pozdravem Milan Bušek

How To Redeem ROBLOX Gift Cards On Phone 2021

(Mixletry, 2. 1. 2021 5:01)

https://graws-things.tumblr.com/post/633693984223576064/free-roblox-hack-2021-generator-online-for

KW:
Where To Find ROBLOX Gift Cards 2021
How ROBLOX Gift Cards Work 2021
Pins For ROBLOX Gift Cards 2021
ROBLOX Hack Website 2020 DECEMBER UPDATED

How To Increase Fans And Likes In Tiktok 2021

(Mixletry, 17. 12. 2020 1:24)

https://8tracks.com/arkadiusz-m-116143/how-to-get-free-musical-ly-followers-crowns-2018

Do you want be famous on tiktok? Click link above and enjoy fans and followers free! 2021 UPDATED!

tik tok hack 2021,tiktok likes 2021 free,tiktok fans 2021 free,tiktok free followers 2021,tiktok free usa hack 2021,tiktok free likes usa 2021,tiktok free followers 2021 usa,hearts free tiktok
KW:
Tik Tok Auto Liker 2021
Free Auto Followers Tik Tok 2021
Www Coolhack Site 2021
How Do You Get Free Tiktok Followers 2021

Source of article:

2. https://www.purchase.edu/live/events/21400-tik-tok-video-competition

ROBLOX Gift Cards Smiths 2021

(Mixletry, 16. 12. 2020 15:06)

https://booksfactorypdf.weebly.com/donate.html

KW:
ROBLOX Robux Hack 2020 DECEMBER UPDATED
How Much Do ROBLOX Gift Cards Give You 2021
ROBLOX Gift Cards Not Redeemed 2021
Free ROBLOX Gift Cards Online 2021

Thank you very much for the invitation

(Mixletry, 15. 7. 2020 5:42)

Thank you very much for the invitation :). Best wishes.
PS: How are you? I am from France :)

How To Hack Into Other Peoples ROBLOX Accounts MAY 2020

(rardcug, 16. 4. 2020 10:45)

https://billscheatworld.com/ROBLOXHackOnlineUltimate - ULTIMATE GENERATOR for ROBLOX GAME Club BUILDERS AVAILABLE! 2020 APRIL/MAY UPDATED!

KW:
Robux No Verification 2020 MAY UPDATED
ROBLOX Robux 2020 MAY UPDATED

Wangle Your Blood Apply pressure on Checked

(Aoreddestito, 28. 7. 2018 11:14)

Compression est comment robuste votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur sentiment pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque set votre determination bat, il pompe le sang tout au long vos arteres a la vacances de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-generique-vrai-ou-faux/

Dum spiro,spero

(Michaela , 9. 4. 2010 11:10)

Dum spiro,spero překlad je poněkud špatně,neznamená to pokud dýchám,doufám,ale dokud dýchám,doufám.